Grubbs, R. H. (2004). Olefin metathesis. Tetrahedron, 60(34), 7117–7140.
more information